Majetok KniŽnice

Kniznica Banska BystricaKnižnica spravuje majetok štátu, ktorý jej bol zverený na plnenie vymedzeného poslania a predmetu činnosti a ktorý nadobudla vlastnou činnosťou. Tento majetok vedie v účtovnej, operatívnej a odbornej evidencii.

Nehnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvoria nehnuteľnosti evidované v príslušných katastroch nehnuteľností ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.

Hnuteľný majetok spravovaný knižnicou tvorí hmotný a nehmotný investičný majetok, drobný hmotný majetok, knižničný fond, zbierkové predmety, dokumentačné a archívne fondy a ďalší hnuteľný majetok vedený v účtovnej a operatívnej evidencii a v odbornej evidencii organizácie so stavom ku dňu vydania tejto zriaďovacej listiny.